Gå videre til innhold
Markedsprisene fanger bare opp en liten del av de verdiene natur representerer, til tross for at økosystemkollaps utgjør en systemrisiko for verdensøkonomien, påpeker Jan Erik Saugestad, konserndirektør Kapitalforvaltning i Storebrand.
Markedsprisene fanger bare opp en liten del av de verdiene natur representerer, til tross for at økosystemkollaps utgjør en systemrisiko for verdensøkonomien, påpeker Jan Erik Saugestad, konserndirektør Kapitalforvaltning i Storebrand.

Pressemelding -

Storebrand skjerper kravene til alle investeringer

Storebrands nye naturstrategi tar tydelig standpunkt mot virksomhet som kan skade sårbar natur. Selskaper som satser på mineraler på havbunnen, gruver med sjødeponi, eller virksomhet i sårbare deler av Arktis, risikerer utelukkelse.

– Mer enn halvparten av verdens totale BNP er avhengig av naturen og de tjenestene den leverer. Likevel er verdien av natur oftest usynlig når vi tar beslutninger. Markedsprisene fanger bare opp en liten del av de verdiene natur representerer, til tross for at økosystemkollaps utgjør en systemrisiko for verdensøkonomien og samfunnet som helhet, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør kapitalforvaltning i Storebrand.

Den umiddelbare effekten av Storebrands nye naturstrategi er utelukkelse av fire selskaper i gruveindustrien. Enda viktigere er signalet den sender til markedet om at naturtap representerer en reell finansiell risiko for investorer. Strategien er fremtidsrettet. Den forplikter Storebrand til å sette mål på natur, og bygger på forventninger om at det de neste årene gradvis vil komme mer standardisert selskapsinformasjon på natur som vil gjøre det mulig å vri kapitalstrømmene vekk fra selskaper med høy negative påvirkning.

Den nye strategien beskriver hvordan Storebrand gjennom aktivt eierskap skal bidra til at selskaper reduserer sin negative påvirkning på natur. Selskapene er forventet å rapportere på sin direkte og indirekte påvirkning på natur, og ta en føre-var-tilnærming der det er risiko for betydelig påvirkning. Storebrand forventer mer åpenhet rundt hvor de opererer og sender et signal om at de vil bruke generalforsamlinger i større grad for å eskalere dialoger på natur.

De nye kriteriene for eksklusjoner inkluderer blant annet mineralutvinning fra dyphavet og gruvevirksomhet med sjødeponi. Selskaper med virksomhet i særlig sårbare og verdifulle områder som oljevirksomhet i Arktis vil bli fulgt opp nøye. I tillegg vil Storebrand ekskludere selskaper som aktivt driver lobbyvirksomhet mot den nye naturavtalen som ventes i desember og andre reguleringer knyttet til natur. Storebrands eksisterende avskogingspolicy utvides til å omfatte kakao, gummi, kaffe og gruvedrift, i tillegg til soya, kveg, palmeolje og tømmer.

Initiativer som Nature Action 100 og den fremtidige Task Force on Nature-related Financial disclosures (TNFD) vil være helt avgjørende for bedre integrering av natur i fremtidge investeringsbeslutninger

–Tap av biologisk mangfold kan påvirke selskapers evne til å skape verdier for investorer på lang sikt. Bedrifter må forstå sin avhengighet av, og sin påvirkning på natur, og håndtere både store utfordringer og muligheter gjennom mer bærekraftig bruk av naturen, sier Saugestad.

Les hele naturstrategien her.

Bedrifter som er utelukket fra Storebrands investeringsunivers fra i dag:

1. First Quantum Minerals

2. Harmony Gold Mining Co Ltd

3. Newcrest Mining

4. TMC – The metals company

Emner

Kategorier


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92

Relatert innhold