Gå videre til innhold
Storebrands konsernsjef, Odd Arild Grefstad, er motivert av Equinors tiltak.
Storebrands konsernsjef, Odd Arild Grefstad, er motivert av Equinors tiltak.

Pressemelding -

Investorer applauderer Equinors økte klimaforpliktelser

Norges største selskap, Equinor, har forpliktet seg til å ta betydelige, ytterligere skritt for å møte klimautfordringene. Dette er utfallet av dialog med de tre investorene Storebrand Asset management, UBS Asset Management og HSBC Global Asset Management, i investorgruppen Climate Action 100+. 

Dialogen er del av investorinitiativet Climate Action 100+, som består av over 300 investorer som forvalter over 33.000 milliarder dollar. Initiativet skal sikre at selskapene som slipper ut mest drivhusgasser globalt tar nødvendige grep for å møte klimautfordringene.

Storebrand Asset Management er Norges største private kapitalforvalter, med over 700 milliarder kroner i forvaltningskapital.

- Som investor er vi overbevist om verdien av aktivt eierskap gjennom samarbeid med selskaper vi investerer i og andre investorer. Resultatene fra prosessen med Equinor har forsterket denne overbevisningen, sier Storebrands konsernsjef, Odd Arild Grefstad.

I en fellesuttalelse som er blitt til i samarbeid med investorene, forplikter Equinor seg til en forretningsstrategi som er i samsvar med målene satt i Parisavtalen. Selskapet vil også sette seg nye klimarelaterte mål for forretningsstrategien som strekker seg lenger enn 2030. Equinor vil offentliggjøre oppdaterte mål og ambisjoner i 2020, og deretter rapportere årlig på arbeidet med å nå disse målene. Equinor vil også jevnlig evaluere sine klimarelaterte ambisjoner, mål og nøkkeltall.

Ytterligere tiltak inkluderer å vurdere porteføljen mot et klimascenario på under 2 grader, og intensjoner om å styrke koblingen mellom lønnsgodtgjørelser og klimarelaterte mål blant ledende ansatte og ansatte. Equinor vil også gjennomgå sine medlemskap i bransjeorganisasjoner som formidler holdninger til klima – og energipolitikk, for å sikre at medlemskapene stemmer overens med selskapets støtte til Parisavtalen.

Dagens kunngjøring føyer seg inn i rekken av flere lignende avtaler nådd gjennom investorinitiativet Climate Action 100+, blant annet med Shell og BP. Til sammen viser forpliktelsene at aksjeeiernes har økt sin innflytelse gjennom initiativet.

- Equinor tilhører en gruppe av større olje – og gasselskaper som forstår at handling må til for å bekjempe klimaendringene, for å sikre sin posisjon i en renere, global økonomi, sier Stephanie Pfeifer.

Pfeifer er medlem i styringsgruppen til Climate Action 100+, og leder for IIGCC, Institutional Investors Group on Climate Change.

- Ved å bygge på de grepene selskapet allerede har tatt, vil investorene fortsette å jobbe med Equinor så de fullt ut tilpasser sin virksomhet med målene i Parisavtalen. Investorene forventer også at andre i bransjen følger selskapets eksempel. Alternativt må de ta konsekvensene av å ignorere noen av deres største aksjonærer.

Valeria Piani, leder for strategisk engasjement i UBS Asset Management, representerer en av de tre investorene som har ledet dialogen med Equinor. Hun setter pris på dialogen.

- Vi verdsetter tett dialog og diskusjon med selskaper som utvikler langsiktige verdier og nye, bærekraftige løsninger som adresserer både risikoen og mulighetene klimaendringene utgjør, sier Piani.

Storebrands konsernsjef Grefstad er enig.

- Det er svært motiverende å se at store selskaper som Equinor tar kritisk viktige skritt i riktig retning for å tilpasse strategien til Parisavtalen. Vi er svært fornøyde med at Equinor forplikter seg til en fremtid med lavt karbonavtrykk. Vi forventer at andre selskaper i energisektoren inspireres, og følger lederskapsignalet Equinor har satt.

Equinors forpliktelser omfatter blant annet:

  • En gjennomgang av eksisterende klimarelaterte mål fram til 2030 og utforming av nye ambisjoner for perioden etter 2030. Målene dekker for tiden utslippsreduksjoner, metanintensitet og oppstrøms karbonintensitet, samt et 2020-mål for utgifter til forskning på lavkarbon-løsninger.
  • En intensjon om å ytterligere styrke sammenhengen mellom klimarelaterte mål og godtgjørelse til ledende ansatte og ansatte. Equinor vil søke å justere godtgjørelse til ledere og ansatte i hele virksomheten med oppdaterte korte, mellomlange og langsiktige klimarelaterte mål og ambisjoner, definert nærmere i 2020.
  • Gjennomføre en omfattende gjennomgang av medlemskap i bransjeforeninger som har klare posisjoner i klima- og energipolitikken, og å avdekke om disse synene eventuelt ikke er forenlige med selskapets overordnede klimastrategi. Denne gjennomgangen, og gjennomføringen av eventuelle tiltak, skal skje innen første kvartal 2020.
  • Rapportere i tråd med de endelige anbefalingene i Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
  • Fra 2020 vil Equinor rapportere på den totale estimerte karbonintensiteten i energiproduktene og tjenestene selskapet leverer. De skal også utforske nye fremgangsmåter for å få ned karbonavtrykket i hele selskapets verdikjede og sluttbruken av produktene (utslipp i Scope 3).
  • Vurdere porteføljen, inkludert nye vesentlige investeringer, i lys av et scenario som er godt under togradersmålet, fra 2019 og framover.

Investorer vil fortsette dialogen og samarbeidet med Equinor for å støtte selskapet, og for å sikre at forpliktelsene overholdes.

Les den internasjonale pressemeldingen med mer informasjon om investorene her

Mediekontakter:

Climate Action 100+ (via IIGCC som en koordinerende partnerorganisasjon): tfern@IIGCC.org& +44 (0)7867 360 273.

Storebrand Asset Management: Margrethe.Assev@storebrand.no & +47 95 15 50 56.

Equinor: Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør : bgp@equinor.com & +47 91801891.

Climate Action 100+:

Climate Action 100+: er et investorinitiativ som skal sikre at selskapene i verden som står for de største globale utslippene av drivhusgasser gjør nødvendige tiltak for å motvirke  klimaendringer.  Mer enn 320 investorer med mer enn 33.000 milliarder dollar under forvaltning samarbeider med selskaper om å forbedre eierstyring og selskapsledelse, begrense utslipp og styrke klimarelatert finansiell rapportering. 

Emner

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder i Norge og Sverige, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Andreas Nyheim

Andreas Nyheim

Pressekontakt Kommunikasjonssjef ekstern +47 952 11 779
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226